על הבמה - מופעי תיאטרון ומחול ברשויות המקומיות

תאור הפרויקט:

מועצת מפעל הפיס לתרבות ואמנות בשיתוף "תרבות לפריפריה" מבית משרד התרבות, מזמינות רשויות מקומיות לארח מופעי יצירה עצמאית למבוגרים בתיאטרון (פרינג') ומחול וליהנות ממיזם ייחודי הכולל סבסוד מוגדל של המופעים ליהנות ממיזם ייחודי.

מטרת היוזמה להנגיש את עולם היצירה העצמאית  בפני קהלים חדשים ולחשוף את היצירה העצמאית לקהלים נוספים ביישובי פריפריה בפריסה ארצית.

רשות מקומית שתיבחר לקחת חלק בתכנית,  תזכה למענק כספי מוגדל מזה הנהוג בתרבות לפריפריה, פמי פרימיום כמפורט בפרק מימון הפרויקט.

תרבות לפריפריה, פמי פרימיום  אחראית להפעלת הפרויקט וביצועו ברשויות המקומיות שיבחרו. 

שלבי הפרויקט:

  1. פרסום קול קורא לרשויות המקומיות להגשת בקשות להשתתף בפרויקט. הגשת הבקשות עד ה- 16.3.20.
  2. בחירת הרשויות המקומיות שתשתתפנה בפרויקט בהתאם לתנאי הסף וכמפורט בפרק הליך בחירת הרשויות. 
  3. מפעילת המיזם, תרבות לפריפריה פמי פרימיום, תפנה לרשויות המקומיות הנבחרות . תנחה אותן בנוהל הזמנת המופעים ובכמות המופעים המאושרת להזמנה.
  4. הרשויות המקומיות תתאמנה את המופעים ישירות מול היוצרים בהתאם להנחיות שיועברו אליהן מראש. המופעים יוכלו להתקיים מסוף מרץ 2020 ועד סוף דצמבר 2020 בהתאם למבנה הסדרות הקיים בתרבות לפריפריה.

רשאי להגיש בקשה:

רשות מקומית העומדת בתנאי הסף ובהתחייבויות של הפרויקט, כמפורט בטופס הבקשה המקוון.
 
  • הגשת בקשה למענק תתאפשר באמצעות "שגריר פיס לתרבות" בלבד, כפי שמונה ע"י ראש הרשות המקומית אליה הוא משתייך.
  • בטופס הבקשה בלשונית "פרטי מקבל המענק" ימלא שגריר הפיס את פרטי התאגיד הפועל באופן שוטף מול תרבות לפריפריה, פמי פרימיום (הרשות המקומית או תאגיד הרשום כדין בישראל הפועל שלא למטרות רווח). יודגש כי המענק ישולם לגורם   שפרטיו מולאו בטופס הבקשה ולא ניתן יהיה להסב תשלום מענק לגורם אחר.
  • הרשות המקומית רשאית להגיש עד 6 בקשות בכלל הפרויקטים המפורסמים במועד זה לרשויות מקומיות.
  • רשות מקומית רשאית להגיש בקשה אחת בלבד לפרויקט זה.


מימון הפרויקט:

הסבסוד המוגדל עבור המופעים ימומן במשותף ע"י מפעל הפיס ותרבות לפריפריה, פמי פרימיום. 
גובה המענק ייקבע בהתאם לניקוד הרשות המקומית בתרבות לפריפריה. 
התמיכה הכספית המרבית המשותפת למועצת הפיס לתרבות ולמשרד התרבות הינה כמפורט להלן: 
  • במופעי תיאטרון (פרינג'), שעלותם עד 25,000 ₪ למופע (כולל מע"מ), הסבסוד עשוי להגיע לעד 78% מעלות המופע. 
  • במופעי מחול יצירה עצמאית (במה קטנה), שעלותם עד 15,000 ₪ למופע (כולל מע"מ), הסבסוד עשוי להגיע לעד 80% מעלות המופע. 
ברשויות מקומיות מהחברה הערבית - סבסוד מוגדל של עד 85% מעלות המופע. 
 

* יוזמי הפרויקט שומרים לעצמם את הזכות לאשר במקרים חריגים מופעים שתקציבם גבוה מהמפורט לעיל.

מועצת הפיס לתרבות תעביר את חלקה ישירות לרשות המקומית או לתאגיד הפועל באופן שוטף מול תרבות לפריפריה, שפרטיו מולאו על ידי שגריר פיס לתרבות, לאחר ביצוע המופעים ועמידה בכל התנאים לקיום הפעילויות.

 

הליך בחירת הרשויות המקומיות לפרויקט:

בחינת הבקשות של הרשויות המקומיות העומדות בתנאי הסף תתבצע, בין היתר, על ידי מפעילת התוכנית (תרבות לפריפריה).
לתשומת ליבכם, הקצאת מענקים בתוכנית תתבצע בשיטת "כל הקודם זוכה", ותושפע, בין היתר, מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס, מהתקציב העומד לרשות הפרויקט ומדירוג הפרויקט בסדרי העדיפויות של הרשות.

 

לוחות זמנים: 

התכנית תופעל במהלך שנת 2020, החל מאמצע חודש מרץ ועד לסוף חודש דצמבר, בהתאם למבנה הסדרות בתרבות לפריפריה, פמי פרימיום.

 


לצפייה בטופס לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה

שעה 23:59 22/04/2020

מידע שימושי

הגשת בקשה למענק מתבצעת באמצעות מילוי טופס והוספת הצרופות באופן 
מקוון בלבד. לצורך מילוי הטופס, יש להירשם תחילה כמשתמש במערכת.
לפרטים והנחיות נוספות – לחץ כאן
לסרטון הדרכה – לחץ כאן


לצפייה בנוהל "כללים לחלוקת מענקים - הועדה לאמנות בקהילה" - לחצו כאן