אלמנט אמנותי במרחב הציבורי

מועצת הפיס לתרבות ולאמנות שואפת לסייע בטיפוח המרחב הציבורי באמצעות הצבת אלמנטים אמנותיים, פרי יצירתם של אמנים/מעצבים מקצועיים. האלמנטים המוצעים יותאמו למקום ולמאפיינים הקהילתיים התרבותיים והגיאוגרפיים בו יוצבו, במטרה לקרב את הקהילה ליצירה אמנותית איכותית במרחב הציבורי. 
פרויקט זה מתבצע בשיתוף פעולה בין מועצת הפיס לתרבות לרשויות מקומיות. 

האלמנטים יתוכננו ויעוצבו במיוחד ע"י אמנים ומעצבים מקצועיים בהתייחס לאופייה של הקהילה המקומית ולמרחב הציבורי שהוגדר ע"י הרשות המקומית כמיועד להצבתו.  

שימו לב,
בתאריך 11/08/2019 חל שינוי בתנאי הסף המתייחס לתערוכות קודמות של המגישים ונוספה הבחנה בין אמנים למעצבים.   
להלן נוסח התנאי המעודכן: 
 "אמנים שמגישים הצעה - הציגו תערוכת יחיד אחת לפחות בחלל/מרחב ציבורי מוכר". 
או 
"מעצבים שמגישים הצעה הציגו בשלוש תערוכות קבוצתיות בחלל/ מרחב ציבורי מוכר". 

מועצת הפיס לתרבות פרסמה קול קורא לרשויות מקומיות, המזמין אותן להשתתף בפרויקט.   לאחר הליך בחינה, נבחרו הרשויות המקומיות אשר בתחומן יוצב האלמנט האמנותי.  

הרשויות המקומיות המשתתפות בפרויקט:

נתיבות: הצבת האלמנט מיועדת למתחם "המקום"- בית לתרבות וקולינריה.
בת ים: הצבת האלמנט מיועדת לפארק הסמוך למוזיאון בת ים.
ירושלים: הצבת האלמנט מיועדת לרח' קינג ג'ורג' פינת בן יהודה ברחבה המרכזית של "המשביר הישן".
באר שבע: הצבת האלמנט מיועדת לשדרות רגר (החלק הצפוני).
קרני שומרון: הצבת האלמנט מיועדת לרחבת המתנ"ס.
ג'וליס: הצבת האלמנט מיועדת למרכז הקהילתי בשכונה העתיקה 

לצפייה בתמונות האתרים המוצעים לחצו כאן

הרשות המקומית מתחייבת לתחזק את האלמנט האמנותי במשך 10 שנים לפחות. 

אמנים/מעצבים מקצועיים מוזמנים להגיש הצעות לאלמנטים אמנותיים תלויי מקום וקהילה המיועדים להצבה באחד מהמרחבים הציבוריים שפורטו לעיל. 

מובהר כי ההשתתפות של האמנים/המעצבים בפרויקט כפופה לשיתוף הפעולה בין מועצת הפיס לרשויות המקומיות שנוטלות חלק בפרויקט, והאמנים/המעצבים שייבחרו יידרשו לחתום על הסכם בנוסח שיגובש באופן בלעדי על ידי מפעל הפיס, כתנאי להשתתפותם. 

 
רשאי להגיש בקשה :

יוצר (יחיד) או תאגיד המגיש את ההצעה בשם היוצר העומד בכל תנאי הסף. במקרה של קבוצת אמנים/ מעצבים, מגיש ההצעה יהא אחד מחברי הקבוצה, כאשר על כל אחד מחברי הקבוצה (לרבות מגיש ההצעה) לעמוד בעצמו בכל תנאי הסף. 
יוצר לעניין פרויקט זה הוא האמן/המעצב יוצר האלמנט האמנותי.

 
סכום המענק: 

סכום המענק המיועד לתכנון, עיצוב, הפקה, הקמה ושכר אמן, יעמוד על עד 300 אלף ש"ח  כולל מע"מ וימומן במשותף ע"י מועצת הפיס לתרבות והרשות המקומית. מועצת הפיס תתקצב את הפרויקט בסכום של עד 200,000 ש"ח והרשות המקומית תממן עד 100,000 ש"ח.  
מסכום זה יוקצו עד 20 אחוז לשכר האמן ו/או לשכר הכולל של קבוצת האמנים/המעצבים.
בנוסף לסכום המענק, יחולו על הרשות המקומית עלויות ואישורי מהנדס, רישוי, הובלה, הצבה ותחזוקה ככל שיידרש.
מובהר כי ניתן יהיה להציע אלמנט אמנותי שעלותו גבוהה מ- 300,000 ש"ח, וכל זאת בתנאי שהאמן/המעצב יציג מראש מקורות מימון נוספים מובטחים לכל סכום העולה על סכום זה. 

אופן בחירת האמנים/המעצבים

אמנים/המעצבים ייבחרו ע"י צוות היגוי הכולל את חברי ועדת אמנות חזותית של מועצת הפיס לתרבות ולאמנות, נציגי הרשויות המקומיות הרלבנטיות ויועצים מקצועיים, בהתאם לקריטריונים המפורטים בצד שמאל.

מועצת הפיס לתרבות שומרת  לעצמה את הזכות לזמן את המציעים או חלקם לפרזנטציה בפני צוות ההיגוי.

יוצר/ת עצמאי/ת המגישים את הבקשה בשמם.

עמותה, חברה, חל"צ וכד'


לצפייה בטופס לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה

שעה 23:59 03/08/2020

מידע שימושי

הגשת בקשה למענק מתבצעת באמצעות מילוי טופס והוספת הצרופות באופן 
מקוון בלבד. לצורך מילוי הטופס, יש להירשם תחילה כמשתמש במערכת.
לפרטים והנחיות נוספות – לחץ כאן
לסרטון הדרכה – לחץ כאן

 

קריטריונים ומשקולות

  • איכות מקצועית של האלמנט האמנותי המוצע40%
  • ניסיון מקצועי של האמן20%
  • הלימה/התאמת האלמנט האמנותי למאפיינים הקהילתיים והגיאוגרפיים של המקום בו הוא יוצב30%
  • היתכנות הפרויקט בהתייחס לעמידות האלמנט, תחזוקתו ותקציבו 10%