קול קורא להגשת בקשה להצטרפות למאגר מועמדים לחברי מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.

טופס הצטרפות למאגר מועמדים לחברי מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

הטופס מנוסח בלשון זכר, אך הוא מתייחס לשני המינים. 
תאריך אחרון להגשה 05/06/2017 23:59
- הפרויקט הסתיים- טופס זה אינו פתוח להגשות


תנאי הסף להגשת מועמדות


רשאי להגיש בקשה להצטרף למאגר רק מבקש שמתקיימים בו כל התנאים המצטברים הבאים:

יש לסמן עמידה בתנאי הסף וללחוץ על "המשך לימלוי הטופס"

פרטי המועמד
פרטי המועמד

מורשה חתימה
פרטים נוספים
פרטי איש קשר
הנני מתחייב/ת שכל הפרטים שמסרתי בטופס זה נכונים
מאשר/ת כי קראתי ואני מסכים/ה למפורט בתנאי הקול קורא באתר ו/או ב"כללים למתן תמיכה" ו/או בתקנון הפרויקט.